Svátek má Jana
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku - Sdružení Most k životu

mostkzivotu-logoSdružení Most k životu je nestátní nezisková organizace působící v sociální oblasti, jejímž cílem je integrace osob se zdravotním postižením bez rozdílu věku, typu a stupně postižení do společnosti.

Svou činnost Sdružení Most k životu zahájilo v roce 1998 a do dnešních dnů se snaží s minimálními finančními prostředky plnit svoje cíle. Usilujeme o to, aby děti, mládež i dospělé osoby se zdravotním postižením mohly žít ve své rodině, se svými kamarády a s námi všemi v našem městě.

V roce 1999 zahájila činnost chráněná dílna Sdružení Most k životu, ve které Sdružení Most k životu zaměstnává zdravotně postižené bez rozdílu zdravotního postižení – i s těžkým mentálním postižením. Hlavním cílem chráněné dílny je podporovat sebedůvěru a seberealizaci zaměstnanců, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a prostřednictvím zaměstnání předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

V roce 2008 pracovalo v chráněné dílně celkem 10 osob a 2 asistentky.

Sociálně terapeutická dílna zahájila činnost v roce 2007. Jedná se o registrovanou sociální službu dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., registrace KÚ Olomouckého kraje č.j. KUOK/62714/2007. Je určena osobám se zdravotním postižením ohroženým sociální exkluzí bez rozdílu zdravotního postižení. Cílem je jejich integrace do společnosti. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z  důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem je pravidelná a dlouhodobá podpora, zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociální pracovní terapie, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
Služba je uživatelům poskytována bez úhrady.

Kapacita služby : 10 uživatelů

Pokud máte zájem o poskytování služby kontaktujte prosím Sdružení Most k životu osobně nebo telefonicky na tel. : 739 007 292 nebo 581 207 238.

V roce 2006 zahájila činnost Agentura podporovaného zaměstnávání Sdružení Most k životu – od roku 2007 Sociální rehabilitace formou podporovaného zaměstnávání , jejichž služeb využívají zdravotně postižené osoby, které hledají možnost zaměstnání na otevřeném trhu práce. Jedná se o registrovanou sociální službu dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., registrace KÚ Olomouckého kraje č.j. KUOK/62714/2007. S uživateli pracujeme individuálně i skupinově v tzv. Job Klubu, který se schází 2 x měsíčně. V roce 2008 jsme poskytli službu 31 zdravotně postiženým osobám. Pracovní uplatnění se podařilo najít 10 uživatelům služby.
Služba je uživatelům poskytována bez úhrady.
Kapacita služby : 30 uživatelů

Pokud máte zájem o poskytování služby kontaktujte prosím Sdružení Most k životu osobně nebo telefonicky na tel. : 739 007 574 , 581 332 034.