Svátek má Klára
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Vyhlášení mimořádného dotačního programu “Evropský rok dobrovolnictví“

Rok 2011 bude „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství". Na základě toho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádný dotační program pod názvem "Evropský rok dobrovolnictví".

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
č.j.: 13973/2010-51
Rada ministrů EU zodpovědných za kulturu přijala rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství" (dále jen ERD 2011). Česká republika se do ERD 2011 aktivně zapojila.
V návaznosti na to Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádný dotační program pod názvem "Evropský rok dobrovolnictví". Program je zaměřen na podporu aktivit nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) a školských zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti dobrovolnictví v roce 2010.

Cíle ERD 2011 jsou:
1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví s cílem zakotvit dobrovolnictví jakožto součást podpory občanské účasti a činností lidí pro lidi v kontextu EU a ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem;
2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, s cílem usnadňovat dobrovolné činnosti a pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných činností a podněcovat navazování kontaktů (networking), mobilitu, spolupráci a součinnost v rámci občanské společnosti a mezi občanskou společností a dalšími oblastmi v rámci EU;
3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem podporovat vhodné pobídky pro jednotlivce, společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků a na úrovni EU a členských států zajistit uznávání dobrovolnictví ze strany tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání, jakož i zaměstnavatelů, pokud jde o dovednosti a kompetence rozvíjené prostřednictvím dobrovolnictví;
4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek společného zájmu všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální soudržnost.

Podmínky zapojení do programu
Dotační program "Evropský rok dobrovolnictví" se řídí podmínkami a zásadami stanovenými v „Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010" s dále uvedenými úpravami.

Účast v programu
Program je určen pouze pro nestátní neziskové organizace dětí a mládeže, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží a pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání[1].

Zaměření programu
Projekty, které budou do tohoto dotačního programu žadatelé předkládat, by měly být zaměřeny především na:
·         akce a aktivity, které naplňují myšlenky a cíle ERD 2011,
·         přípravu akcí a projektů na rok 2011, podporujících cíle Evropského roku dobrovolnictví v ČR,
·         propagační, grafické, tištěné a audiovizuální materiály představující a podporující dobrovolnictví a práci a projekty dobrovolníků,
·         metodické materiály pro práci s dobrovolníky,
·         vzdělávací aktivity zaměřené na dobrovolníky a dobrovolnou činnost,
·         zařazeny mohou být i tradiční akce předkladatelů žádostí, které svým obsahem a charakterem mohou přispět k propagaci dobrovolnictví a přípravě na ERD 2011.

Hodnotící kritéria projektu
·         Návaznost cílů projektu na cíle ERD a priority výzvy
·         Provázanost cílů a aktivit projektu
·         Kvalita projektu (kvalita návrhu, metod, dopadu a jeho vyhodnocení)
·         Viditelnost projektu a šíření jeho výstupů
·         Přidaná hodnota projektu v kontextu kampaně ERD a jeho udržitelnost

Postup předkládání žádostí
Žádost o státní dotaci a projekt se předkládají, stejně jako v podzimním a jarním kole výběrových řízení, probíhajících v rámci vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010, tj. vložením do elektronického systému IS-mládež na adrese http://is-mladez.msmt.cz a následně v tištěné podobě s předepsanými přílohami.
Žádosti v písemné podobě se předkládají výjimečně na adresu MŠMT - odbor pro mládež, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Obálka musí být označena nápisem „ERD 2011".

Termín pro podání žádosti
Žádost musí být vložena do elektronického systému[2] a v písemné podobě doručena na uvedenou adresu nejpozději do 15.července 2010 do 14 hodin.

Náležitosti žádosti
Žádosti o dotace se předkládají ve stejném rozsahu jako řádné dotace, tj. v souladu s náležitostmi uvedenými ve vyhlášených Programech v článku 5 - Předkládání žádostí v rámci Programů.

NNO, které předkládaly žádosti o státní dotace v rámci jarního kola, tj. k 31. 3. 2010 nemusí již přikládat stanovy, originál ověření IČ a vyjádření samosprávy (postačí kopie). Pokud tyto organizace nezaslaly odboru pro mládež výroční zprávu za rok 2009, jak je uvedeno v podmínkách pro poskytování dotace i v rozhodnutí, připojí ji k žádosti.
Školská zařízení pro zájmové vzdělávání k žádosti připojí, mimo ostatních součástí uvedených v Programech, kopii dokladu o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Netýká se jich ustanovení pro NNO - stanovy, IČ, výroční zpráva.

Další ustanovení a upozornění
·         Uznatelné náklady tohoto dotačního programu jsou za období od 1. září do 31. prosince 2010.
·         Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webu MŠMT do 31. 8. 2010.
·         Finanční prostředky pro úspěšné žadatele budou zaslány v říjnu 2010.
·         Na dotace podle tohoto programu není právní nárok.
·         Proti rozhodnutí o neudělení dotace se nelze odvolat.

Informace a konzultace - kontaktní osoba:
Eva Hampejsová
tel.: 234 811 115
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

[1] Viz § 11 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
[2] Upozorňujeme žadatele, kteří dosud se systémem nepracovali, že do systému se nejprve musí zaregistrovat a teprve po obdržení přístupového hesla mohou se systémem pracovat. Je proto nutno se registrovat co nejdříve.